Všeobecné obchodné podmienky

1.1. V těchto obchodních podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam:

a) poskytovatelem se rozumí společnost s ručením omezeným ARDSYSTÉM, sro, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, v oddíle Sro , ve vložce č.j. 12782/L, se sídlem Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 36 397 563;
b) zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o poskytnutí služby nebo které se poskytuje služba;
c) službami se rozumějí služby poskytované poskytovatelem v souvislosti s umístěním a/nebo umožněním prezentace zájemci, a to zejména (a) návrh, vyhotovení a/nebo instalace prezentace, a/nebo (b) strpění prezentace na reklamní ploše během dohodnuté doby;
d) místem poskytnutí služby je místo dohodnuté poskytovatelem a zájemcem odkazem na druh reklamní plochy a její lokality, přičemž místo poskytnutí služby se vybírá a určuje vždy podle aktuální nabídky volných reklamních ploch poskytovatele;
e) prezentací se rozumí jakýmkoli způsobem vizuálně zpracovaná informace dohodnutá mezi zájemcem a poskytovatelem, včetně ovšem nejen, informace o zájemci, jeho produktech a/nebo službách. Forma a obsah prezentace bude vždy vzájemně odsouhlasena poskytovatelem a zájemcem. Prezentace může být provedena zejména, avšak nejen, ve formě plakátů, fólií, plachet, dolepků, různých atypických prvků, apod.;
f) reklamní plochou se rozumí plocha nacházející se na reklamním, propagačním nebo informačním zařízení, jakými jsou například. billboard, eurobillboard , city- light , bigboard, megaboard , miniboard , city- poster , informační tabule, na autobusovém nebo jakémkoli jiném přístřešku nebo na jakékoli jiné nemovitosti (dále jen „reklamní zařízení“), určená poskytovatelem pro umístění prezentace;
g) instalací se rozumí jakýkoli proces umístění prezentace na reklamní plochu, včetně, avšak nejenom, vylepení nebo vyvěšení papírových plakátů, nalepování fólií, vývěs bannerů/plachet, olepování přístřešků, montáž atypických prvků a jiné;
h) nabídkou se rozumí návrh poskytovatele zaslaný zájemci v případě, že poskytovatel nemůže potvrdit objednávku obdrženou od zájemce. Pokud výslovně není mezi poskytovatelem a zájemcem dohodnuto jinak, nabídka má výlučně informativní funkci a není pro poskytovatele závazná.

1.2. Kde se v těchto obchodních podmínkách uvádí, že úkon musí být proveden písemnou formou, postačí, když takový úkon bude proveden faxem nebo elektronickou poštou (emailem).

2.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované poskytovatelem. Od těchto obchodních podmínek je možné odchýlit se pouze na základě písemné dohody poskytovatele a zájemce.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou pro zájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s poskytovatelem, tj . . od okamžiku zaslání objednávky poskytovateli. Tuto skutečnost bere zájemce na vědomí a bezvýhradně s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

3.1. Zasláním objednávky poskytovateli zájemce potvrzuje, že souhlasí s podmínkami uvedenými v objednávce i s obchodními podmínkami.

3.2. Objednávka musí obsahovat nejméně následující údaje, jinak na ni poskytovatel nemusí přihlížet a může ji považovat za neplatnou:

🞄 jméno a příjmení/obchodní název zájemce
🞄 adresa/sídlo zájemce
🞄 bankovní spojení zájemce
🞄 rodné číslo/IČ zájemce
🞄 DIČ a DIČ zájemce, pokud byly přiděleny
🞄 kontaktní
údaje zájemce v rozsahu nejméně telefonní číslo a emailová adresa
zájemce 🞄 fixní čas, od kdy do kdy mají být služby poskytovány (nejméně jeden kalendářní měsíc)
🞄 místo poskytnutí služby
🞄 dohodnuta odměna
🞄 interval fakturace
🞄 podpis osoby oprávněné jednat jménem zájemce.

3.3. Smluvní vztah mezi zájemcem a poskytovatelem vznikne okamžikem, kdy objednávku zájemce potvrdí poskytovatel (dále jako „objednávka“). Poskytovatel není povinen objednávku potvrdit. Pokud se poskytovatel rozhodne objednávku potvrdit, učiní tak ve lhůtě deset pracovních dnů ode dne, ve kterém objednávku obdrží. V opačném případě se objednávka považuje za odmítnutou poskytovatelem. Potvrzení objednávky poskytovatelem
se provede buď vyznačením poskytovatelova souhlasu přímo na samotné objednávce nebo zvláštním písemným potvrzením poskytovatele. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikne mezi zájemcem a poskytovatelem smlouva za podmínek uvedených v objednávce a těchto obchodních podmínek (dále také jako „smlouva“).

3.4. Zájemce je oprávněn zrušit objednávku před jejím potvrzením ze strany poskytovatele, a to i bez uvedení důvodu. Zrušení objednávky musí být provedeno písemným oznámením zájemce doručeným poskytovateli před potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.

3.5. Po potvrzení objednávky poskytovatelem avšak nejpozději před ukončením instalace na první z reklamních ploch uvedených ve smlouvě, je zájemce oprávněn bez uvedení důvodu jednostranně zrušit smlouvu zaplacením odstupného za podmínek uvedených v tomto odstavci 3.5. V případě zrušení smlouvy zájemcem podle tohoto odstavce 3.5, je zájemce povinen doručit poskytovateli písemné oznámení, že využívá svého práva zrušit smlouvu
zaplacením odstupného. Na základě tohoto oznámení poskytovatel bez zbytečného odkladu oznámí zájemci výši odstupného, která se určí jako součet (a) nákladů poskytovatele na služby poskytnuté podle smlouvy, včetně těch nákladů, které poskytovateli vzniknou po zrušení smlouvy a kterým se nelze ze strany poskytovatele vyhnout, a (b) částky odpovídající 50 % z celkové odměny poskytovatele dohodnuté mezi zájemcem a poskytovatelem ve smlouvě. Smlouva se zrušuje až zaplacením odstupného poskytovateli, přičemž však zájemce je povinen odstupné zaplatit poskytovateli nejpozději do sedmi dnů ode dne oznámení výše odstupného. V případě, že zájemce odstupné v uvedené sedmidenní lhůtě nezaplatí, právo zájemce zrušit smlouvu zaplacením odstupného bez dalšího zaniká a smlouva trvá i nadále (bez ohledu na to, zda po uplynutí lhůty pro zaplacení odstupného, zájemce odstupné zaplatil).

3.6. Jakékoli změny smlouvy musí mít výlučně písemnou formu.

3.7. Poskytovatel je oprávněn zaslat zájemci nabídku ohledně služeb (dále jen „nabídka“). Nedílnou součástí nabídky jsou tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah mezi zájemcem a poskytovatelem vznikne okamžikem, kdy nabídku poskytovatele zájemce přijme, avšak pouze za předpokladu, že zájemce tak učiní ve lhůtě určené poskytovatelem. Jinak platnost nabídky zaniká a poskytovatel není nabídkou vázán.

4.1. Zájemce bere na vědomí a souhlasí, že součástí prezentace nesmějí být symboly, vyobrazení a texty, které zakazuje zákon č.j. 147/2001 Sb . o reklamě ao doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů („zákon o reklamě“), ani jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, případně by mohly vést k porušení pravidel silničního provozu jejími účastníky, nebo které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky.

4.2. Prezentace se nesmí vztahovat a/nebo nesmí obsahovat zejména:

🞄 produkty nebo služby, jejichž výroba, prodej, poskytování nebo používání jsou zakázány
🞄 cokoliv, co znevažuje nebo uráží lidskou důstojnost, národnostní nebo náboženské cítění, nebo diskriminuje na základě pohlaví, rasy nebo sociálního původu
🞄 prezentaci nahoty lidského těla pohoršujícím způsobem
🞄 vandalismus, vulgárnost nebo navádění k protiprávnímu jednání nebo vyjadřovat s takovým jednáním souhlas
🞄 produkty nebo služby poškozující život nebo zdraví lidí a zvířat, životní prostředí, aniž by se na škodlivost výslovně a zřetelně upozornilo
🞄 osobní údaje osob
🞄 jakékoli informace v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo dobrými mravy.

4.3. Prezentace nesmí obsahovat reklamu tabákových výrobků, zbraní a střeliva, potřeby a dostupnosti orgánů, tkání a buněk, kojeneckých přípravků a následných doplňkových přípravků. Reklama alkoholických nápojů a léků je dovolena pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů České republiky.

4.4. Za obsah prezentace (včetně ovšem nejen, text, vyobrazení a symboly), je zodpovědný zájemce. Zájemce se tímto zavazuje a souhlasí, že nahradí poskytovateli jakékoli výdaje a škody, včetně ovšem nejen jakýchkoli pokut a sankcí, které poskytovateli vzniknou v případě, že obsah prezentace bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami a/nebo právními předpisy České republiky.

4.5. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není zájemce oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do prezentace a ani jakýmkoli způsobem užívat reklamní plochu, a to zejména na reklamu nebo propagaci jakékoli právnické nebo fyzické osoby, služby nebo zboží.

4.6. V případě, že zájemce bude mít zájem jakýmkoli způsobem měnit nebo odstranit prezentaci, je oprávněn tak učinit výlučně s předchozím písemným souhlasem poskytovatele nebo prostřednictvím poskytovatele, který požadované zásahy do prezentace provede úplatně, a to na základě dohody se zájemcem.

4.7. V případě, že zájemce poruší nebo nesplní jakoukoli ze svých své povinnosti uvedených v tomto článku 4 obchodních podmínek, poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.1. Pokud se poskytovatel a zájemce nedohodnou jinak, je zájemce povinen dodat poskytovateli dohodnutý počet, typ, formu a druh prezentace, včetně podkladového materiálu a/nebo návrh prezentace, je-li zapotřebí, nejpozději deset pracovních dnů přede dnem požadované instalace, a to na adresu sídla poskytovatele, vše řádně procleno a bez právních vad. V případě nedodržení této podmínky poskytovatel nezaručuje a neodpovídá za včasné, kvalitní a bezvadné instalování prezentace. Za kvalitu, kompletnost a nezaměnitelnost prezentace zodpovídá zájemce.

5.2. Pozdní dodání prezentace ze strany zájemce nemá vliv na zahájení nebo skončení dohodnutého období, po které je poskytovatel povinen strpět a zajistit umístění prezentace na reklamní ploše. Splatnost a výše jakékoli úplaty dohodnuté mezi poskytovatelem a zájemcem není pozdním dodáním prezentace ze strany zájemce dotčena.

5.3. Instalaci je oprávněn provádět výlučně poskytovatel, resp. jím pověřené nebo schválené třetí osoby. Pokud se poskytovatel se zájemcem nedohodne jinak, zájemce není oprávněn provést instalaci nebo jakýmkoli způsobem zasahovat do reklamní plochy nebo prezentace na ní umístěné. Poskytovatel obvykle provede instalaci do pěti pracovních dnů ode dne obdržení prezentace („obvyklý termín instalace“). Obvyklý termín instalace může být ovlivněn počasím nebo jinými vnějšími vlivy mimo kontrolu poskytovatele; v takovém případě poskytovatel může posunout termín instalace o nezbytný čas.

5.4. V případě, že se poskytovatel a zájemce dohodnou, že zájemce zrealizuje instalaci sám, za realizaci a kvalitu instalace odpovídá výlučně zájemce. Zájemce se zároveň zavazuje a souhlasí, že poskytovateli nahradí jakékoli výdaje a škody, které poskytovateli vzniknou v případě poškození reklamní plochy, včetně ovšem nejen, nákladů na opravu nebo výměnu reklamní plochy a ušlý zisk.

5.5. V případě, že při instalaci je třeba použít podkladový materiál a tento nebude poskytovateli dodán zájemcem zároveň s prezentací, poskytovatel je oprávněn použít při instalaci vhodný podkladový materiál dle vlastního uvážení a zájemce je povinen poskytovateli nahradit v plné výši náklady na pořízení a instalaci podkladového materiálu.

5.6. Zájemce výlučně odpovídá za změnu kvality prezentace, kterou dodal poskytovateli, během dohodnuté doby poskytování služeb (např. blednutí, znehodnocení vliv povětrnostních podmínek, atd.). Pro případ údržby, výměny, opravy prezentace nebo výslovného požadavku poskytovatele je zájemce povinen bezodkladně dodat rezervní nebo náhradní prezentaci.

5.7. V případě zájmu ze strany zájemce může návrh prezentace zajistit poskytovatel za předem dohodnutou odměnu, dle platného ceníku, v takovém případě si zájemce a poskytovatel dohodnou podmínky, za kterých má být prezentace navržena a/nebo zhotovena, včetně lhůty, materiálu, podkladů a ceny . Zájemce je povinen předat poskytovateli grafické podklady požadované poskytovatelem, které lze číst a editovat v některém z následujících programů: Adobe (všechny verze Reader, Photoshop) nebo CorelDraw. Rozlišení přetisk musí být alespoň 300 DPI, barevnost CMYK. Zájemce bere na vědomí, že konečná podoba prezentace se může barevně odlišovat od zobrazení grafiky na monitoru, což souvisí s nastavením konkrétního monitoru. Zájemce může reklamovat kvalitu prezentace jen v případě, kdy bude prezentace jako celek nést znaky barevného šumu, tj . . celou prezentací bude prostupovat jedna barva. Taková reklamace bude předmětem vzájemného posouzení a v případě odsouhlasení chybného vyhotovení prezentace poskytovatelem je poskytovatel na vlastní náklady povinen zajistit nové zhotovení prezentace.

5.8. Po skončení dohodnutého období poskytování služby nebo v případě jednostranného ukončení smlouvy (z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem) je poskytovatel oprávněn, nikoli však povinen, prezentaci odstranit a znehodnotit, případně zničit a zajistit její likvidaci. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, poskytovatel není povinen prezentaci z reklamní plochy odstranit a v případě, že s takovým postupem zájemce nesouhlasí, je povinen si u poskytovatele objednat úplatnou službu odinstalování prezentace. Pokud se poskytovatel a zájemce dohodnou, že prezentace se odinstaluje a předá zájemci, zájemce je povinen si takovou prezentaci převzít na místě av čase určeném poskytovatelem, jinak nejpozději do 10 dnů v sídle poskytovatele; po uplynutí této lhůty je poskytovatel oprávněn prezentaci znehodnotit, případně zničit a zajistit její likvidaci. Jakékoli náklady související s dopravou prezentace hradí v plném rozsahu zájemce.

5.9. V případě, že se poskytovatel a zájemce dohodnou, že zájemce zrealizuje odstranění prezentace sám, za realizaci odstranění prezentace odpovídá výlučně zájemce. Zájemce se zároveň zavazuje a souhlasí, že poskytovateli nahradí jakékoli výdaje a škody, které poskytovateli vzniknou v případě poškození reklamní plochy nebo reklamního zařízení, na kterém se reklamní plocha nachází, včetně ovšem nejen, nákladů na opravu nebo výměnu reklamní plochy a ušlý zisk.

5.10. Dnem uvedeným ve smlouvě vznikne poskytovateli povinnost strpět umístění prezentace na reklamní ploše, a to bez ohledu na skutečnost, zda prezentace bude nebo nebude na reklamní ploše instalována (dále jen „den umístění“), ledaže by k instalaci v takový den nedošlo z důvodů na straně poskytovatele nebo důvodů uvedených v odstavci 5.3 těchto obchodních podmínek. V takovém případě se za den umístění bude považovat den, kdy bude prezentace instalována na reklamní ploše.

5.11. Pokud předmětem smlouvy bude umístění prezentace na reklamní ploše reklamního zařízení typu city poster (dále jen „city- poster ”) a zájemce o to projeví zájem, je poskytovatel povinen poskytnout zájemci 2 ks klíčů od city- posterů , které umožní zájemci přístup k reklamním plochám na city- posterů . Poskytnutí i vrácení klíčů musí být potvrzeno zájemcem a poskytovatelem předávacím protokolem. V případě, že zájemce nepředá poskytovateli klíče do deseti pracovních dnů ode dne skončení smlouvy (bez ohledu na způsob skončení smlouvy), zájemce je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši € 500 a zároveň nahradit poskytovateli veškeré náklady spojené s výměnou klíčů od city- posteru.

5.12. Poskytovatel zajistí opravu reklamní plochy, na které je prezentace umístěna, při jejím poškození, jakož i údržbu takové reklamní plochy a její nahrazení v případě jejího odcizení (dále jen „opravy a údržba“). Opravy a údržbu poskytovatel zajistí bez zbytečného odkladu, v případě poškození nebo krádeže reklamní plochy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy se o poškození nebo krádeži dozví. Pokud poškození nebo krádež reklamní plochy oznámí poskytovateli zájemce, během doby ode dne doručení písemného oznámení zájemce do dne, ve kterém poskytovatel zajistí příslušnou nápravu, není zájemce povinen platit poskytovateli odměnu za umístění prezentace na dotčené reklamní ploše.

5.13. V případě, že z jakéhokoli důvodu (např. z moci úřední, atd.) poskytovatel nebude dále schopen nebo moci poskytovat služby na místě poskytnutí služby, poskytovatel navrhne zájemci přesun reklamní plochy nebo náhradní reklamní plochu na náhradním místě poskytování služby, přičemž pokud k výše uvedenému dojde z důvodů na straně poskytovatele, náklady spojené s přemístěním reklamní plochy nebo umístěním prezentace na náhradní reklamní ploše na novém místě poskytování služby nese poskytovatel. Pokud zájemce nebude souhlasit s návrhem poskytovatele, případně se poskytovatel a zájemce nedohodnou jinak, smlouva zanikne ke dni odstranění reklamní plochy nebo prezentace z reklamní plochy v místě poskytnutí služby poskytovatelem, podle toho, která událost nastane dříve, a poskytovatel vrátí zájemci poměrnou nespotřebovanou část odměny zaplacené zájemcem za období po ukončení poskytování služby poskytovatelem, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti zájemce, na bankovní účet zájemce uvedený v jeho písemné žádosti.

5.14. Zájemce bere na vědomí, že poskytovatel negarantuje, že v blízkosti reklamní plochy se nebudou nacházet nebo umisťovat reklamy nebo prezentace třetích osob, včetně nejen, konkurentů zájemce, přičemž poskytovatel je oprávněn poskytovat služby i třetím osobám, včetně nejen, konkurentům zájemce, a to bez jakýchkoli omezení.

5.15. Zájemce se zavazuje včas poskytnout poskytovateli součinnost a spolupráci potřebnou nebo poskytovatelem požadovanou ke splnění povinností poskytovatele ze smlouvy a/nebo řádnému a včasného naplnění smlouvy.

6.1. Základní informativní ceny za poskytnutí služeb jsou stanoveny v ceníku poskytovatele (dále jen „ceník“) a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty („DPH“). Ceník poskytovatele si zájemce může vyžádat v elektronické formě. Cena za poskytnutí služby může být uvedena iv potvrzení objednávky ze strany poskytovatele, přičemž v takovém případě má cena uvedená v potvrzení objednávky přednost před cenami uvedenými v ceníku poskytovatele (dále jako „odměna“).

6.2. K odměně a jakýmkoli částkám, které si poskytovatel účtuje, poskytovatel účtuje DPH ve smyslu právních předpisů České republiky.

6.3. Poskytovatel je oprávněn ceník kdykoli měnit. Jakékoliv změny ceníku se budou výlučně vztahovat na smlouvy uzavřené po přijetí změn ceníku.

6.4. Odměna nezahrnuje odměnu poskytovatele za vyhotovení a instalaci, kterou v celém rozsahu nese zájemce („odměna za instalaci“).

6.5. Zvláštní náklady vynaložené ze strany poskytovatele v souvislosti s doplňkovými a ne běžnými činnostmi požadovanými ze strany zájemce (např. prezentace, které neodpovídají normě, standardní kvalitě nebo standardním rozměrům určeným poskytovatelem) (dále jen „zvláštní náklady“), budou zvlášť zpoplatněny podle druhu, formy a rozsahu činností ve smyslu konkrétního cenového ujednání mezi poskytovatelem a zájemcem.

6.6. Odměna je splatná vždy v intervalu dohodnutém v objednávce/ tj . měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně/ na základě faktury vystavené do patnáctého dne kalendářního měsíce, na který se odměna vztahuje.

6.7. Odměna za instalaci je splatná na základě faktury poskytovatele vystavené do patnácti dnů ode dne potvrzení objednávky poskytovatelem.

6.8. Zvláštní náklady jsou splatné na základě faktury vystavené poskytovatelem.

6.9. Splatnost faktury vystavené poskytovatelem je čtrnáct dní, není-li na faktuře uvedeno jinak. V případě sporu se považuje faktura za doručenou zájemci třetím dnem ode dne jejího odeslání poskytovatelem, ledaže zájemce prokáže jinak.

6.10. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturovaných finančních prostředků na účet poskytovatele. Dokladem o zaplacení faktury se rozumí fotokopie výpisu z účtu poskytovatele.

6.11. Poskytovatel je oprávněn podmínit poskytnutí služby platbou předem na základě zálohové faktury, případně okamžitým vyrovnáním všech neuhrazených závazků zájemce vůči poskytovateli. V takovém případě platí, že služby budou ze strany poskytovatele poskytnuty až po připsání peněžních prostředků na základě zálohové faktury nebo okamžitého vyrovnání všech neuhrazených závazků zájemce vůči poskytovateli na účet poskytovatele.

6.12. Pokud se odměna, odměna za instalaci nebo zvláštní náklady platí po částech nebo ve splátkách, nezaplacením jakékoli splátky se stává okamžitě splatná celá odměna, odměna za instalaci nebo zvláštní náklady.

6.13. V případě prodlení zájemce s plněním jakéhokoli finančního závazku vůči poskytovateli, je poskytovatel oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb, a to až do úplného uhrazení všech splatných závazků zájemce.

6.14. V případě prodlení zájemce s plněním jakéhokoli finančního závazku vůči poskytovateli, je zájemce povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve smyslu právních předpisů České republiky.

6.15. V případě prodlení zájemce s plněním jakéhokoli finančního závazku vůči poskytovateli, je zájemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.16. Jakékoliv případné slevy poskytnuté poskytovatelem zájemci přísluší zájemci jen v případě, že všechny splatné pohledávky poskytovatele ke dni poskytnutí slev byly ze strany zájemce uspokojeny.

6.17. Zájemce není oprávněn započítat nebo jinak použít jakékoli pohledávky vůči poskytovateli, proti pohledávkám poskytovatele vůči zájemci.

7.1. Vyšší mocí se rozumějí mimořádné okolnosti bránící plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto obchodních podmínek, které vznikly po uzavření smlouvy a které nemohly být poskytovatelem nebo zájemcem odvráceny (zejména, avšak nejen nepříznivé povětrnostní podmínky, stávky, občanské nepokoje, živelné pohromy, výpadky elektrické
energie , zákaz vstupu k reklamním plochám, dopravní omezení, vzpoury a nepokoje, události, kterým nelze předejít, události vzniklé bez přičinění poskytovatele).

7.2. Pokud nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci, je poskytovatel osvobozen od povinnosti poskytnout službu stanovenou ve smlouvě jakož i plnit své další povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu a po dobu trvání vyšší moci a jejích následků.

8.1. Reklamace zájemce týkající se poskytnutí služeb mohou být uplatněny vůči poskytovateli pouze po dobu trvání poskytování služby, a to vždy pouze písemně na adresu sídla poskytovatele. Totéž platí ohledně uplatňování nároků na náhradní plnění služby resp. námitek vadného plnění.

8.2. Reklamace ve smyslu odstavce 8.1 těchto obchodních podmínek musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito obchodními podmínkami (pouze přesná výše škody není zatím zájemci známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 8.1 těchto obchodních podmínek.

8.3. Zájemce je povinen prezentaci prohlédnout nebo zařídit, aby se prohlédla nejpozději do sedmi dnů ode dne umístění. Po uplynutí této doby platí, že zájemce nemá námitky vůči instalaci nebo prezentaci vyhotovené poskytovatelem.

8.4. Uplatnění náhrady škody ze strany zájemce je vyloučeno, kromě případu úmyslného pochybení poskytovatele při poskytování služby nebo případu pochybení poskytovatele při poskytování služby z důvodu jeho hrubé nedbalosti.

8.5. Poskytovatel se zbaví odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že škodu nezavinil.

8.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za poškození nebo zničení prezentace, pokud k takovému poškození nebo zničení došlo bez přičinění poskytovatele (např. v důsledku mimořádné události, zásahu třetí osoby, vyšší moci apod.).

9.1. Poskytovatel je oprávněn smlouvu (bez ohledu na to, zda je uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou) kdykoli ukončit písemnou výpovědí doručenou zájemci, přičemž v takovém případě poskytovatel vrátí zájemci poměrnou nespotřebovanou část odměny zaplacené zájemcem za období poskytování služby poskytovatelem po ukončení smlouvy, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti zájemce, na bankovní účet zájemce uvedený v jeho písemné žádosti.

9.2. Poskytovatel je také oprávněn vypovědět smlouvu z následujících důvodů:

a) zájemce nesplní nebo poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek;

b) zájemce nereaguje po dobu delší než třicet dní na písemný požadavek ze strany poskytovatele;

c) jestliže prezentace, která nebyla v době uzavření smlouvy známa, podle posouzení poskytovatele svým obsahem nebo formou je v rozporu s právními předpisy České republiky, etickým zásadám reklamní praxe nebo dobrým mravům;

d) nastane jakákoli skutečnost, která může mít vliv na bezporuchový průběh poskytování služeb

e) dojde ke změnám v hospodářské situaci zájemce, které podle názoru poskytovatele mohou mít negativní vliv na schopnost zájemce plnit své povinnosti vůči poskytovateli;

f) nastane skutečnost odůvodňující pochybnosti o dalším plnění závazků ze strany zájemce.

9.3. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může zájemce kdykoli vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.

9.4. Výpovědní doba je tři kalendářní měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena.

9.5. Výpověď smlouvy nemá žádný vliv na povinnost zájemce splnit si všechny závazky vůči poskytovateli vyplývající mu z objednávky nebo těchto obchodních podmínek (např. zaplacení odměny, odměny za instalaci, zvláštních nákladů, náhrady škody, ušlého zisku, smluvních pokut, úroků z prodlení a pod.).

9.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených v těchto obchodních podmínkách iz důvodů stanovených zákonem, aniž měl vůči zájemci jakékoli závazky. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, je-li zájemce v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky více než třicet dní. Povinnost zájemce uhradit poskytovateli všechny částky podle smlouvy, obchodních podmínek a/nebo zákona, které se stanou splatnými nebo na které vznikne poskytovateli nárok do dne, ve kterém odstoupení nabude účinnosti, není odstoupením od smlouvy dotčena. Zároveň, pro vyloučení jakýchkoli pochybností, v případě odstoupení od smlouvy není poskytovatel povinen vrátit zájemci jakékoli plnění, které obdržel od zájemce.

9.7. Poskytovatel a zájemce mohou smlouvu ukončit i písemnou dohodou. Povinnost zájemce uhradit poskytovateli všechny částky podle smlouvy, obchodních podmínek a/nebo zákona, které se stanou splatnými nebo na které vznikne poskytovateli nárok, není uzavřením dohody o ukončení smlouvy dotčena.

10.1. Zájemce je povinen informovat poskytovatele o tom, že došlo k poškození, zničení nebo odcizení prezentace nebo reklamní plochy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví.

10.2. V případě, že je v souladu s těmito obchodními podmínkami zájemce oprávněn k jakékoli manipulaci s reklamní plochou, je zájemce povinen zacházet s reklamní plochou i reklamním zařízením, na kterém se reklamní plocha nachází, odpovídajícím způsobem s ohledem na provozní a technické vlastnosti reklamní plochy. a reklamního zařízení a udržovat ji v řádném stavu tak, aby nedošlo k poškození reklamní plochy a reklamního zařízení.

10.3. Poskytovatel je povinen prezentaci pojistit jen v případě, že se na tom poskytovatel a zájemce výslovně dohodnou.

10.4. Poskytovatel je oprávněn oznámit příslušným orgánům, které se zabývají sledováním nákladů na reklamu u všech klasických médií, počet přinesených prezentací s údajem o jejich formátu a druhu instalace.

10.5. Zájemce není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vůči poskytovateli postoupit bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele na třetí osobu, a to ani za účelem zajištění.

10.6. Poskytovatel upozorňuje zájemce na následující následky neplnění povinností ze smlouvy: uplatnění příslušenství závazku, uplatnění smluvní pokuty, uplatnění úroků z prodlení, uplatnění náhrady škody, odstoupení od smlouvy, soudní řízení a případně povinnost nést náklady řízení, exekuční řízení a případně povinnost nést náklady exekučního řízení, postoupení pohledávky třetí osobě.

11.1. Zájemce, je-li fyzickou osobou, podpisem objednávky výslovně, srozumitelně, vědomě, svobodně a bez jakýchkoli dalších podmínek, na základě poskytovatelem poskytnutých informací, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (včetně zvláštních kategorií osobních údajů podle zákona č. 428/2002 Zz ., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) jejichž zpracování poskytovatelem není zakázáno zvláštními právními předpisy) v rozsahu zjistitelném z úředních dokladů zájemce a to zejména, ale nejen titul, jméno, příjmení , adresa, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, DIČ; av rozsahu dalších osobních údajů zjistitelných z písemných dokumentů, resp. ústních informací, jejichž poskytnutí zájemcům poskytovateli je předpokládáno těmito obchodními podmínkami nebo objednávkou, nebo vyžadováno od zájemce poskytovatelem před potvrzením objednávky za účelem identifikace nebo vyhodnocení bonity, resp. hodnověrnosti zájemce; získané věřitelem v rámci smluvního vztahu na základě objednávky (resp. i ještě před jejím uzavřením), byly poskytovatelem jako provozovatelem informačního systému zpracovávány pro jeho potřeby vyplývající z potvrzené objednávky (tj. pro tento účel: vedení účetní evidence a evidence o obchodních partnerech ; výkon práv a povinností vyplývajících z potvrzené objednávky a obecně závazných právních předpisů; ochrana práv a oprávněných zájmů poskytovatele; firemní statistika, archivace a marketing), a také v souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování dále poskytované nebo zpřístupňované (jako zprostředkovateli, příjemci nebo třetí straně) jakýmkoli osobám, které pro poskytovatele na smluvním základě vykonávají činnosti, resp. poskytují služby související s dosažením výše uvedeného účelu zpracování (např. externí účetní firma, advokátní kancelář, prodejce nebo společnost provádějící instalaci prezentace, společnost zajišťující pro poskytovatele vymáhání pohledávek nebo jiných povinností vyplývajících zájemci ze smlouvy apod.), jakož i dalším osobám, které jsou vůči poskytovateli v postavení osoby ovládané nebo ovládající ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku, nebo v postavení osoby personálně nebo majetkově propojené s poskytovatelem, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí.

11.2. Zájemce tímto rovněž souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje kromě rodného čísla poskytnuty, za podmínek stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů, jako zprostředkovateli, příjemci nebo třetí straně: osobám, které jsou vůči poskytovateli v postavení osoby ovládané nebo ovládající ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku nebo v postavení osoby personálně nebo majetkově propojené s poskytovatelem, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí, popřípadě i reklamním a marketingovým agenturám spolupracujícím s poskytovatelem, pojišťovacím společnostem spolupracujícím s poskytovatelem, a to za účelem poskytovat zájemci informace o modelových nabídkách nebo za účelem navrhovat jiné produkty a služby či pro účely průzkumu trhu a zjišťování spokojenosti zákazníků (včetně zájemce) s činností a produkty poskytovatele.

11.3. Zájemce dále souhlasí, že v případě, že se dostane do prodlení se zaplacením jakékoli pohledávky nebo její části v souvislosti s tímto smluvním vztahem, poskytovatel je oprávněn zařadit jeho identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, adresa apod.) jakož i výši dlužné částky do jakéhokoli veřejně přístupného seznamu dlužníků. Zájemce podpisem objednávky zároveň potvrzuje, že jeho souhlas se vztahuje i na právo poskytovatele, jeho zprostředkovatele, třetí strany nebo příjemce získávat osobní údaje nezbytné k dosažení účelu zpracování kopírováním, skenováním nebo jiným zaznamenáváním úředních dokladů na nosič informací. Podpisem objednávky zájemce zároveň potvrzuje, že jeho souhlas ke zpracování jeho osobních údajů poskytovatelem nebyl ze strany poskytovatele žádným způsobem vynucován ani podmiňován hrozbou odmítnutí smluvního vztahu a že byl věřitelem poučen o existenci a obsahu jeho zákonných práv jako dotčené osoby.

11.4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zájemce za splnění podmínek uvedených v předchozích článcích i po splnění nebo jiném ukončení smluvního vztahu, a to po dobu ne delší než je nezbytné k dosažení účelu jejich zpracování, nejvýše však po dobu dvaceti let od zániku všech práv a povinností ze smlouvy.

11.5. Zájemce může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za následujících podmínek: (a) poskytovatel poruší opakovaně závažným způsobem své povinnosti stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů, (b) zájemce doručí poskytovateli odvolání souhlasu.

11.6. Zájemce bere na vědomí, že v rámci zpracování osobních údajů zájemce poskytovatelem, resp. v rámci jejich poskytování nebo zpřístupňování poskytovatelům jiným osobám, může docházet k přenosu těchto osobních údajů do jiných členských států Evropské unie nebo do třetích zemí. Zájemce výslovně souhlasí s takovým přeshraničním přenosem osobních údajů, a to iv případě, kdy by cílová země nezaručovala přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

11.7. Zájemce podpisem objednávky zároveň potvrzuje, že si poskytovatel vůči němu splnil povinnosti ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, zejména ustanovení § 10 ods. 1.

Všechny právní vztahy mezi zájemcem a poskytovatelem se řídí právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory mezi zájemcem a poskytovatelem budou rozhodnuty soudy České republiky.

13.1. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Ustanovení doplňující a měnící ustanovení těchto obchodních podmínek nacházející se ve smlouvě mají vždy přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

13.3. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou neplatná nebo se stanou neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. V takovém případě se zájemce a poskytovatel neprodleně dohodnou na náhradní úpravě, která co nejblíže bude odpovídat sledovanému hospodářskému účelu.

13.4. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na webové stránce poskytovatele www.sysard.cz

13.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2012 s platností na dobu neurčitou.